WELCOME

ขอต้อนรับทุกท่านครับ
วันนี้ผมอยากจะบันทึกสิ่งต่าง ๆที่ได้รับรู้รับทราบเอาไว้ เผื่อจะได้ทบทวนความจำ
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริหาร
แต่อย่าคาดหวังอะไรจากบลอกของผมนะครับ เพราะไม่ได้มุ่งหวังจะให้เป็นแหล่งอ้างอิงในทางวิชาการ เผลอๆ ไม่รู้ว่าที่พูดไปเขียนไปจะผิดถูกแค่ไหนก็ไม่อาจรับประกันได้
เอาเป็นว่าแค่เอาไว้แลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ถามว่า อะไรคือความเป็นเลิศ ดูตรงไหน
ผู้รู้บอกว่า ดูกัน 3 ตัวครับ

1. ประสิทธิผล
2. ประสิทธิภาพ
3. ความพึงพอใจ(ของทุกฝ่าย)

องค์กรทุกองค์กรคงต้องการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดนิ่ง หรือดำรงสภาพแค่บริหาร
กิจการกันไปวัน ๆ โลกยุคใหม่ถูกท้าทายด้วยสิ่งที่เรียกว่า แรงท้าทายแห่งอนาคต
(FUTURE CHALLENGE)ได้แก่

ยุคแห่งการปฏิรูป
ยุคแห่การแข่งขัน
ยุค ไอที
ยุคของคนรุ่นใหม่ (คนรุ่นใหม่ ไม่มีความเชื่อ ไม่มีธรรมเนียม ไม่มี ฯลฯ)

สิ่งท้าทายเหล่านี้กดดันให้ทุกองค์กรต้องแสวงหาแนวทางสู่ความอยู่รอดและ
ประสบความสำเร็จต่อไปได้
มีคนคิดค้นตัวแบบ(MODEL)แห่งการพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ ไว้หลายคน
ที่โด่งดังก็เช่น
เชอร์โต (Certo)ที่บอกว่าต้องพัฒนา 3 องค์ประกอบ
1. โครงสร้างขององค์กร ได้แก่ นโยบาย รูปแบบหรือแนวทางในการบริหาร
2. เทคโนโลยี ทั้งในด้านกระบวนการและเครื่องมือ
3. คน ด้านเจตคติ ทักษะผู้นำ ทักษะการสื่อสารเป็นต้น

ท่านผู้อ่านคิดว่าองค์ประกอบไหนสำคัญที่สุดครับ
ท่านคงเห็นด้วยกับผู้เขียนนะครับว่า ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่า คน หรอกครับ

คนที่ไม่ใชแค่ MAN แต่หมายถึง HUMAN มีชีวิตจิตใจ มีศักดิ์ศรี
จะเอาหลักทฤษฎีไหนมาใช้ ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องลงที่คน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติทุกอย่าง
รูปแบบหรือกระบวนการที่จะใช้กับคนจึงต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

ถ้าคนมีแรง๗งใจ มีขวัญกำลังใจที่ดี มีความพึงพอใจ
มีหรือ งานจะไม่สำเร็จ

เห็นด้วยไหมครับ

ไม่มีความคิดเห็น: