WELCOME

ขอต้อนรับทุกท่านครับ
วันนี้ผมอยากจะบันทึกสิ่งต่าง ๆที่ได้รับรู้รับทราบเอาไว้ เผื่อจะได้ทบทวนความจำ
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริหาร
แต่อย่าคาดหวังอะไรจากบลอกของผมนะครับ เพราะไม่ได้มุ่งหวังจะให้เป็นแหล่งอ้างอิงในทางวิชาการ เผลอๆ ไม่รู้ว่าที่พูดไปเขียนไปจะผิดถูกแค่ไหนก็ไม่อาจรับประกันได้
เอาเป็นว่าแค่เอาไว้แลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความรู้ในการบริหาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

* โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
* โรงเรียนนิติบุคคล1
* โรงเรียนนิติบุคคล2
* กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจ 2550
* ประกาศสพฐ. การกระจายอำนาจ2550
* มาตรฐานตำแหน่ง

สมรรถนะการบริหาร

* สมรรถนะต่างๆ
* พจนานุกรมสมรรถนะ
* ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ
* การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

การบริหารการศึกษา

* หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
* ทฤษฎีแรงจูงใจและมาสโลว์
* ปรัชญาการศึกษา
* SBM
* งานวิจัยSBM
* ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
* การบริหารความเสี่ยง
* การบริหารการเปลี่ยนแปลง
* PDCA
* POSDCORP
* Leadership
* TQM
* วิสัยทัศน์
* รายงานวิจัย บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา

ความรู้ด้านงานบริหารทั่วไป

* หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
* ความรู้เรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ
* งานสารบรรณ
* ระเบียบงานสารบรรณ 2526
* ระเบียบงานสารบรรณ2548
* การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
* เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
* ระเบียบหลักฐานการรับนักเรียน 2548
* กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
* ดาวน์โหลดเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
* การลงโทษนักเรียน
* แนะแนว
* หลักเกณฑ์ที่พักอาศัยทางราชการ2551
* School Mapping
* การพัฒนาองค์กร
* การจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา
* การควบคุมภายใน

ไม่มีความคิดเห็น: